fbpx
Din varukorg ( 0 )

Gå tillbaka till butiken

Subtotal
kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
kr

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ska tillämpas på köp av Tjänster från NorthTracker AB (org.nr 556826-4674) (”Leverantören”). Avtalsparter är Leverantören och kund (”Kunden”) som undertecknat kundavtal med Leverantören (”Kundavtal”). Avtalsförhållandet mellan Leverantören och Kunden regleras i Kundavtalet, i tillämpliga fall Biträdesavtalet och dessa Allmänna Villkor. I den mån någon av bestämmelserna i dokumenten står i strid med varandra ska de äga företräde i nämnda ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

1. Definitioner

“Avtalet” avser Kundavtalet, Biträdesavtalet och dessa Allmänna Villkor, inklusive samtliga bilagor, ändringar, tillägg därtill samt förlängningar och förnyelser därav;

”Avtalsdag” avser den dag då Kundavtalet undertecknats av Leverantören och Kunden;

”Avtalsperiod” avser Initial Avtalsperiod och varje efterföljande förlängning om tolv (12) månader enligt vad som närmare anges i punkten 8 (Avtalsperiod och uppsägning);

”Biträdesavtalet” avser avtal ingånget mellan Leverantören och Kunden i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (GDPR, The General Data Protection Regulation);

“Enhet” avser Leverantörens hårdvara med i förekommande fall GPS-sändare och/eller hårdvara för alkolås;

”Initial Avtalsperiod” avser den inledande bindningstiden enligt Kundavtalet som närmare anges i punkten 8 (Avtalsperiod och uppsägning); och

”Tjänst” avser en eller flera av Leverantörens tjänster som tecknas via registrering av abonnemang, innefattande bl.a. en av Skatteverket godkänd körjournal som omfattar kartpositionering och eventuell registrering av resor för det objekt som Enhet placerats i, stöldskydd, verktygsspårning och alkolås.

2. Produktbeskrivning

2.1   Tjänst utgörs av den Tjänst som definierats i Kundkontraktet. Tjänst är enbart kompatibel med Enhet och får endast användas tillsammans med Enhet. Abonnemangstjänsten debiteras 795 SEK årsvis per Enhet. (OBS! Gäller stöldskydd. Priser gällande körjournal förhandlas mellan Leverantören och Kunden) 

2.2 Kunden har under Avtalsperioden en icke-exklusiv rätt att använda Tjänst och den data som genereras eller skapas genom Tjänsten i enlighet med syftet för Tjänsten. All annan användning är otillåten.

2.3  Leverantören har rätt, men ingen skyldighet, att vid var tid uppdatera Tjänst med ny och/eller ändrad funktionalitet, så länge detta inte innebär en väsentligt negativ förändring av Tjänstens funktion.

2.4  Leverantören förbehåller sig rätten till nedtid i systemet för att genomföra service, underhåll och uppdateringar av programvara. Kunden har inte rätt till någon ersättning för den tid som sådana åtgärder genomförs.

2.5  Kunden förpliktar sig att använda Enhet och Tjänst i enlighet med manualer och/eller övriga instruktioner som lämnats av Leverantören eller av Leverantören anvisad partner.

2.6  Kunden får inte använda Enhet eller Tjänst i strid med detta Avtal och gällande lagstiftning inklusive tillämpliga regler om dataskydd. Brott mot denna punkt anses som väsentligt avtalsbrott enligt punkten 8.4 (Avtalsbrott).

3. Enhet (leverans, installation m.m.)

3.1  Om inte annat anges i Kundavtalet tillhör Enhet Leverantören och ställs till Kundens förfogande under Avtalsperioden.

3.2 Leverantören förbehåller sig rätten att, efter eget bestämmande, när som helst byta ut Enhet. Det åligger Kunden att på egen bekostnad ta emot och installera ny Enhet samt omgående returnera Enhet som byts ut.

3.3  Enhet levereras enligt DAP (Incoterms®2020), i förekommande fall färdigkonfigurerad med SIM-kort för datatrafik.

3.4 Kunden är ansvarig för att säkerställa att Enhet installeras korrekt i enlighet med gällande manual och instruktioner från Leverantören. En felaktig installation av Enhet kan resultera i ofullständigt registrerade uppgifter och brister i Tjänstens funktionalitet.

3.5 Kunden ska efter installation funktionstesta Enhet i enlighet med gällande manual och omedelbart underrätta Leverantören om Enhet inte fungerar.

3.6  Kunden har rätt att flytta Enhet mellan olika fordon och objekt på egen hand. Kunden ansvarar då för att varje nyinstallation sker korrekt och i enlighet med vad som anges i denna punkten 3.

4. Enhet (underhåll och garanti)

4.1 Enhet får endast användas för Leverantörens Tjänster. Det åligger Kunden att behandla Enhet med aktsamhet och i enlighet med manual och/eller övriga instruktioner som lämnats av Leverantören eller av Leverantören anvisad partner.

4.2  Underhåll och/eller reparation av Enhet får endast utföras av Leverantören eller av Leverantören anvisad partner. Det åligger Kunden att omedelbart kontakta Leverantören per e-post om Enhet är i behov av underhåll eller reparation på grund av defekt eller skada. Kunden ska på Leverantörens uppmaning skicka Enheten till Leverantören eller den som Leverantören anvisar.

4.3 Leverantören ansvarar för att Enhet fungerar under hela Avtalsperioden (Livstidsgaranti). Garantin gäller under förutsättning att Enhet används i enlighet med detta Avtal och att underhåll, reparation eller annan åtgärd på Enhet har utförts i enlighet med detta Avtal. Leverantörens ansvar gäller inte fel på Enhet som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll. Leverantören ansvarar således inte för fel som uppkommit till följd av exempelvis bristfällig eller felaktig installation av Enhet, ändringar på Enhet i strid med anvisningar, normal förslitning eller Kundens felaktiga användning. I dessa fall ska Kunden stå för de kostnader som uppkommer i samband med åtgärder på Enhet.

4.4  Vid utbyte av Enhet enligt denna punkt åligger det Kunden att på egen bekostnad ta emot och installera ny Enhet samt omgående returnera Enhet som byts ut.

4.5  Leverantörens ansvar för hårdvara som är tillverkad av tredje part eller mjukvara som tillhandahålls av tredje part är begränsat till den garantitid som lämnas av sådan tredje part, dock aldrig mer än tolv (12) månader efter leverans. 

4.6  Nya batterier till Enhet beställs direkt från Leverantören. Kostnad för nya batterier och frakt ingår inte i avtalat pris enligt Kundavtalet.

5. Support

Leverantören erbjuder support avseende körjournalsystemets websida och applikation samt avseende tekniska frågor såsom fel i mjukvara, Enhet och telematik. Support erbjuds via epost info@northtracker.com under helgfria vardagar kl. 09-16.

6. Pris och betalningsvillkor

6.1 Priset för Tjänst framgår av Kundavtalet.

6.2 Leverantören har vid förlängning av Avtalet rätt att ensidigt justera priset i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande prislista. Skriftlig underrättelse om sådan prisjustering ska tillhandahållas (kan ske elektroniskt) Kunden senast en (1) månad innan det nya priset träder ikraft.

6.3 Leverantören har rätt att ensidigt, utan föregående avisering, justera priset i förhållande till Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI) eller annat jämförbart index enligt Leverantörens val, med hänsyn till den förändring som skett de senaste tolv (12) månaderna. Prisförändringen av månadsavgiften får högst motsvara den procentuella förändringen som har skett av index under den relevanta perioden.

6.4  Leverantören har vidare rätt att, oberoende av ovanstående punkter, ensidigt justera priset om det föranleds av kostnadsökningar som inte återspeglas i index, exempelvis Leverantörens ökade inköpskostnader av mobildata och/eller karttjänster, i jämförelse med förhållandena på Avtalsdagen.

6.5 Om inte annat framgår av Kundavtalet sker fakturering årligen i förskott. Den första fakturan ställs ut efter Avtalsdagen och Tjänst gjorts tillgänglig för Kunden. Betalningsvillkor 30 dagar.

6.6 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid betalningspåminnelse har Leverantören rätt att ta ut påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

6.7  Kunden har inte rätt att mot förfallen fordran kvitta sådan fordran som Kunden anser sig ha mot Leverantören, om inte denna erkänts skriftligen av Leverantören eller fastställts i dom.

6.8 Om Avtalet har finansierats gäller finansbolagets prisregleringar.

7. Ansvarsbegränsning

7.1  Registrering av positionsdata förutsätter att Enhet har fungerande mobilnät med GSM- och GPS-täckning och satellitmottagning, att Enhet faktiskt kan ta emot och skicka registrerbara data, att Enhet är korrekt installerad och används på ett huvudsakligen ändamålsenligt sätt. Leverantören ansvarar inte i något fall för fel eller skador som orsakats av brist i någon av nämnda förutsättningar. Lokala och geografiska förhållanden kan innebära begränsningar i den täckning som är nödvändig för Enhets och Tjänsts funktionalitet.

7.2 Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller ekonomisk förlust hänförlig till fel i Enhet eller Tjänst, felaktig eller utebliven leverans av data, datavirus, buggar eller omständighet av liknande slag eller för fel som kan härröra från användandet av Enhet eller Tjänst, så länge som grov vårdslöshet inte kan hänföras till Leverantören eller Leverantörens anställda.

7.3  Leverantörens ansvar för skada under avtalsförhållandet, inklusive skador hänförliga till produktansvar, är under alla förhållanden begränsat till det pris som Kunden har betalt för Tjänsten de senaste 36 månaderna före händelsen, dock aldrig mer än 50.000 kronor per skadetillfälle.

8. Avtalsperiod och uppsägning

8.1  Avtalet löper från Avtalsdagen och gäller under den bindningstid som angivits i Kundavtalet (”Initial Avtalsperiod”). Vid utgången av den Initiala Avtalsperioden förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader åt gången, om Avtalet inte sagts upp i enlighet med denna punkten 8.

8.2  Avtalet ska sägas upp skriftligen minst två (2) månader före utgången av innevarande Avtalsperiod.

8.3 Om Leverantören beslutar att inte längre erbjuda en Tjänst eller del av en Tjänst har Leverantören rätt att, utan ersättningsansvar, säga upp Avtalet helt eller delvis med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid. Detsamma gäller om Tjänst på grund av omständighet utanför Leverantörens kontroll skulle utgå eller upphöra att gälla.

8.4  Båda parter har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i händelse av den andra partens väsentliga avtalsbrott. Som väsentligt avtalsbrott anses bl.a. betalning från Kund som inte har mottagits senast 14 dagar efter att Leverantören skickat en skriftlig betalningspåminnelse. Leverantörens ansvar är begränsat enligt punkten 7 (Ansvarsbegränsning).

8.5  Om Avtalet avslutas före Avtalsperiodens utgång har Leverantören rätt att i förekommande fall fakturera slutbeloppet för den återstående delen av Avtalsperioden.

8.6 Vid uppsägning av Avtalet eller av Tjänst (registrerat abonnemang) är Kunden skyldig att omgående, dock senast inom en månad efter Avtalets  respektive Tjänstens upphörande, returnera samtliga Enheter enligt Leverantörens anvisningar. Kunden kommer att debiteras särskild avgift för Enhet som inte returneras eller som returneras i skadat skick.

9. Immateriella Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och know-how relaterade till eller härrörande från Tjänst eller Enhet tillhör Leverantören, inklusive men inte begränsat till namn, varumärken, logotyper, domännamn, design, grafik, teknik, algoritmer, källkoder, objektkoder och tillhörande dokumentation. Kunden får inga rättigheter härtill genom detta Avtal med undantag för vad som stadgas i punkten 2.2 (Produktbeskrivning).

10. Force Majeure

Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Leverantörens kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (”Befriande Omständighet”). Såsom Befriande Omständighet ska anses krig, naturkatastrofer, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, strejk, lockout, fel i telekommunkationsnätet samt fel, skada, underhåll och reparationer i sambandscentraler, och därmed jämförliga omständigheter. Leverantören ska underrätta Kunden om Befriande Omständighet så snart det är praktiskt möjligt. Kundens skyldigheter inom avtalsförhållandet upphävs under motsvarande period då Leverantörens skyldigheter är upphävda. Skulle hindret på grund av force majeure bestå i mer än tre (3) månader, äger Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal.

11. Databehandling

11.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas av Leverantören via Tjänst och är ansvarig för att följa reglerna i tillämplig dataskyddslagstiftning inklusive men inte begränsat till dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (GDPR, The General Data Protection Regulation).

11.2 Leverantören lagrar och raderar rutinmässigt data i syfte att tillhandahålla Tjänst enligt detta Avtal och i enlighet med gällande lagstiftning. Om Kunden har specifika krav avseende lagringstid och radering av data måste detta avtalas särskilt med Leverantören.

11.3 När Avtalet avslutas upphör Leverantörens ansvar för och rättigheter till lagring av data genererad eller upprättad via Tjänst. Kunden har själv ansvar för att eventuellt exportera och lagra data från Leverantören före Avtalets upphörande.

11.4 Parternas rättigheter och skyldigheter i samband med databehandlingen regleras vidare i Biträdesavtalet.  

11.5 I den mån Leverantören är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inhämtas från Kund behandlas dessa enligt Leverantörens integritets-policy som finns tillgänglig på www.northtracker.com.

11.6 Vid användning av Leverantörens Tjänster kommer det att kunna genereras uppgifter och annan data som är anonym. Dessa anonymiserade uppgifter och data är Leverantörens egendom. Leverantören har rätt att överföra anonymiserade uppgifter till tredje part.

12. Konsument

Om Kunden är konsument kommer gällande konsumentlagstiftning att komplettera och, om tillämpligt, gälla före dessa Allmänna Villkor.  Kunden i vissa fall ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Läs mer på www.northtracker.com.

13. Tystnadsplikt

13.1 Part förbinder sig att inte utan den andra partens förtida skriftliga samtycke själv, direkt eller indirekt, utnyttja eller för utomstående yppa konfidentiell information som part fått tillgång till genom avtalsförhållandet. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som motparten önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

13.2 Inget i detta Avtal ska dock hindra part från att lämna ut konfidentiell information eller annan data som genererats genom Tjänst om part ålagts sådan skyldighet enligt lag eller beslut av myndighet eller domstol.

14. Övrigt

14.1 Ändring av och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen avfattade.

14.2 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska skickas antingen med rekommenderat brev eller e-post till den adress som anges i Kundavtalet eller till den adress som part senare skriftligen meddelat den andra parten, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) om avsänt med rekommenderat: tio (10) dagar efter dagen för avlämnande för post-befordran; eller (ii) om skickat via e-post: dagen efter det att avsändande e-postkonto genererat en bekräftelse utvisande att e-posten skickats i sin helhet till mottagarens e-postadress. Kunden är ansvarig för att meddela Leverantören per e-post info@northtracker.com om eventuella ändringar i kontaktinformation till Kunden.

14.3 Kunden har inte rätt att utan Leverantörens skriftliga medgivande upplåta, överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Om Avtalet har finansierats måste även finansbolaget godkänna överlåtelse av Avtalet.

14.4 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal eller utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

________________