fbpx
Din varukorg ( 0 )

Gå tillbaka till butiken

Subtotal
0,00 kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
0,00 kr

INTEGRITETSPOLICY

För oss på NorthTracker är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Detta finns beskrivet i denna policy liksom dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är NorthTracker AB, org.nr 556826-4674, Box 94, 178 02 Drottningholm. Om du har några frågor angående hanteringen av dina personuppgifter eller rörande denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@northtracker.com.

För personuppgifter som samlas in för att uppfylla avtal med våra kunder är det ofta kunden själv som är personuppgiftsansvarig. NorthTracker agerar då som personuppgiftsbiträde till kunden och i dessa fall ingås ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kunden och NorthTracker.

Vår behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du mailar oss eller använder våra tjänster. Personuppgifter som vi behandlar:

1) Kontaktuppgifter inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

2) Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in som en del av vår kundkännedom.

3) Betalningsinformation, betalningshistorik och ev. finansiell information i samband med kreditvärdering.

4) Köphistorik.

5) Information som du tillhandahåller i samband med möten, när vi inleder en affärsrelation, via e-post, eller på annat sätt via muntliga eller skriftliga kontakter.

6) Information om dig som vi får från andra källor, såsom offentliga register och samarbetspartners.

7) Data som genereras automatiskt vid användandet av våra tjänster, såsom GPS-position och färddata inklusive start- och stoppadresser, hastigheter, riktning, varaktighet, distans, temperatur, digital signatur, registreringsnummer och annan information om bil, serienummer på ID-kort, chaufförskort, anställningsnummer, befattning/roll. Loggning av användarmönster, statistik och analysdata inklusive IP-adress.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

NorthTracker behandlar personuppgifter först och främst som ett led i genomförande av de avtal som vi har ingått med våra kunder men även för kundservice, kunduppföljning, kundadministration, marknadsföring och fakturering. Behandling sker även som ett led i att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kundundersökningar

När du har varit i kontakt med NorthTracker kan vi komma att fråga dig om hur din upplevelse var.  Genom att delta i kundundersökningen hjälper du oss att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill dela denna typ av uppgifter med oss så behöver du inte delta i kundundersökningen.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Du kan få marknadsföring, information i form av nyhetsbrev och nyheter, kampanjer och inbjudningar samt systemvarningar om dina tjänster från NorthTracker. Du kan när som helst registrera eller avregistrera dig till att ta emot denna kommunikation.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de våra åtaganden gentemot dig som kund och de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för att uppfylla rättsliga förpliktelser sparar vi dem endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Vilka kan komma att få del av dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter:

1) Banker i samband med administration av betalningar.

2) Inkasso- och kreditupplysningsfirmor då lån/krediter/fordringar förfallit till betalning och vid sökningar som görs av kreditupplysningsfirma i samband med avtals ingående.

3) Skatteverket, Polisen och andra myndigheter i samband med lagstadgad inrapportering eller andra lagstadgade skyldigheter.

4) Externa leverantörer av tjänster inom bland annat bokföring, support och IT.

5) Professionella rådgivare och andra personuppgiftsbiträden enligt personuppgiftsbiträdesavtal.

6) Försäkringsbolag.

7) Tredje part, när det är nödvändigt för grund av rättslig förpliktelse. Om vi skulle bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer vi att informera dig i den utsträckning vi inte är rättsligt förhindrade att göra det.

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

NorthTracker strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Vi behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i sådana fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas (om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering, om du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller om du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll).

Rätt till invändningar mot viss typ av behandling

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt att göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta gäller om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal till vilket du är part. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Appen NorthTracker BLE

Appen NorthTracker BLE använder positionsdata från telefonen. Positionering används för att kunna positionera de olika Bluetooth-enheterna och visa dem på en karta. Detta för att få en överblick och kontroll över var materialet som är försett med en Bluetooth-enhet från NorthTracker finns.

Man kan manuellt ställa in appen för att söka efter Bluetooth-enheterna i bakgrunden för att förenkla och automatisera sökningen efter enheterna.

Bluetooth används för att söka och hitta Bluetooth-enheter från NorthTracker. När appen är i kontakt med enheten kan den läsa av avståndet till blåtandsenheten. För en av de två olika Bluetooth-modellerna från NorthTracker kan appen även avläsa temperatur, luftfuktighet och om enheten är i rörelse.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.