Villkor och
sekretess

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORTHTRACKERS KÖRJOURNAL, FLEET MANAGEMENT OCH STÖLDSKYDD

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ska tillämpas på köp av produkt och tjänst från NorthTracker AB (org.nr 666826-4674) (”NorthTracker”). Avtalsparter är NorthTracker och kund (”Kunden”) som undertecknat kundavtal med NorthTracker (”Kundavtal”).

Avtalsförhållandet mellan NorthTracker och Kunden regleras i Kundavtalet, dessa Allmänna Villkor och, i tillämpliga fall, personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (GDPR, The General Data Protection Regulation). I den mån någon av bestämmelserna i dokumenten står i strid med varandra ska de äga företräde i nämnda ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

1 Definitioner

“Avtalet” avser Kundavtalet, dessa Allmänna Villkor och personuppgiftsbiträdesavtalet, inklusive samtliga bilagor, ändringar, tillägg därtill samt förlängningar och förnyelser därav;

”Avtalsdag” avser den dag då Kundavtalet undertecknats av NorthTracker och Kunden;

”Avtalsperiod” avser Initial Avtalsperiod och varje efterföljande förlängning om tolv (12) månader enligt vad som närmare anges i punkten 8 (Avtalsperiod och uppsägning);

“Enhet” avser NorthTrackers hårdvara med GPS-sändare; och

”Initial Avtalsperiod” avser den inledande bindningstiden enligt Kundavtalet som närmare anges i punkten 8 (Avtalsperiod och uppsägning).

2 Produktbeskrivning

2.1 Avtalet avser en av Skatteverket godkänd körjournal som omfattar kartpositionering och eventuell registrering av resor för det objekt som Enheten placerats i. Produkten omfattar även ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt stöldskydd, antingen som en fristående tjänst eller som en del av körjournalen. Tjänsten är enbart kompatibel med Enheten.

2.2 NorthTracker har rätt, men ingen skyldighet, att vid var tid uppdatera tjänsten med ny och/eller ändrad funktionalitet, så länge detta inte innebär en väsentligt negativ förändring av tjänstens funktion.

2.3 Enheten är för sin funktion beroende av ett fungerande mobilnät med GSM- och GPS-täckning och satellitmottagning. Lokala och geografiska förhållanden kan innebära begränsningar i den täckning som är nödvändig för Enhetens och tjänstens funktionalitet.

2.4 Kunden förpliktar sig att inte använda Enheten och tjänsten i strid med detta Avtal och gällande lagstiftning inklusive tillämpliga regler om dataskydd. Brott mot denna punkt anses som väsentligt avtalsbrott enligt punkten 9 (Avtalsbrott).

2.5 Leveransvillkor av Enheten är DDP (Incoterms®2010). NorthTracker behåller äganderätten till Enheten till dess att full betalning erlagts.

3 Installation

3.1 Kunden är ansvarig för att säkerställa att Enheten installeras korrekt i enlighet med gällande manual. En felaktig installation av Enheten kan resultera i ofullständigt registrerade uppgifter och brister i tjänstens funktionalitet.

3.2 Kunden ska efter installationen funktionstesta Enheten i enlighet med gällande manual och omedelbart underrätta NorthTracker om Enheten inte fungerar.

3.3 Kunden har rätt att flytta Enheten mellan olika fordon och objekt på egen hand. Kunden ansvarar då för att varje nyinstallation sker korrekt och i enlighet med vad som anges i denna punkten 3.

4 Support

NorthTracker erbjuder support avseende körjournalsystemets websida och applikation samt avseende tekniska frågor såsom fel i mjukvara, Enhet och telematik. Support erbjuds via epost info@northtracker.com under helgfria vardagar  kl. 09-16.

5 Underhåll och fel

5.1 Enheten får endast användas för NorthTrackers tjänster. Det åligger Kunden att behandla Enheten med aktsamhet och i enlighet med manualen eller övriga instruktioner som lämnats av NorthTracker eller av NorthTracker anvisad partner.

5.2 Underhåll och/eller reparation av Enheten ska endast utföras av NorthTracker eller av NorthTracker anvisad partner. Det åligger Kunden att omedelbart kontakta NorthTracker om Enheten är i behov av underhåll eller reparation på grund av defekt eller skada. Kunden ska på NorthTrackers uppmaning skicka Enheten till NorthTracker eller den som NorthTracker anvisar.

5.3 NorthTracker ansvarar för att Enheten fungerar under Avtalsperioden under förutsättning att Enheten används enligt föreskrivna anvisningar. Detta ansvar gäller endast om underhåll, reparation eller annan åtgärd på Enheten har utförts av NorthTracker eller av NorthTracker anvisad partner. NorthTrackers ansvar gäller inte fel på Enheten som beror  på omständigheter som legat utanför NorthTrackers kontroll. NorthTracker ansvarar således inte för fel som uppkommit till följd av bristfällig eller felaktig installation av Enheten, ändringar på Enheten i strid med anvisningar, normal förslitning eller Kundens felaktiga användning. I dessa fall ska Kunden stå för de kostnader som uppkommer i samband med åtgärder på Enheten.

5.4 NorthTrackers ansvar för utrustning som är tillverkad av tredje part är begränsat till den garantitid som lämnas av sådan tredje part, dock aldrig mer än tolv (12) månader efter leverans. 

5.5 Nya batterier till Enheten beställs direkt från NorthTracker. Kostnad för nya batterier och frakt ingår inte i avtalat pris enligt Kundavtalet.

5.6 NorthTracker förbehåller sig rätten till nedtid i systemet för att genomföra service, underhåll och uppdateringar av programvara. Kunden har inte rätt till någon ersättning för den tid som sådana åtgärder genomförs.

6 Pris och betalningsvillkor

6.1 Pris framgår av Kundavtalet. Priset är fast under den Initiala Avtalsperioden och får därefter, med undantag för vad som anges i punkten 6.2 nedan, endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

6.2 NorthTracker har rätt att årligen justera priset i förhållande till Statistiska Centralbyråns producentprisindex (PPI), med hänsyn till den förändring som skett de senaste tolv månaderna. Prisförändringen av månadsavgiften får högst motsvara den procentuella förändringen som har skett av PPI under den relevanta perioden.  NorthTracker har även, oberoende av nyss nämnda indexreglering, rätt att ensidigt justera priset i Kundavtalet om det föranleds av kostnadsökningar som inte återspeglas i PPI, exempelvis NorthTrackers ökade inköpskostnader av mobildata och/eller karttjänster, i jämförelse med förhållandena på Avtalsdagen. Skriftlig underrättelse om prisjustering ska tillställas Kunden senast fyra (4) månader före utgången av innevarande Avtalsperiod och tillämpas från och med den Avtalsperiod som inleds direkt efter underrättelsen.

6.3 Om inte annat framgår av Kundavtalet sker fakturering årligen i förskott. Den första fakturan ställs ut efter att Enheten har levererats från NorthTrackers lager och tjänsten gjorts tillgänglig för Kunden. Betalningsvillkor 30 dagar.

6.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid betalningspåminnelser har NorthTracker rätt att ta ut påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

6.5 Kunden har inte rätt att mot förfallen fordran kvitta sådan fordran som Kunden anser sig ha mot NorthTracker, om inte denna erkänts skriftligen av NorthTracker eller fastställts i dom.

6.6 Om Avtalet har finansierats gäller finansbolagets prisregleringar.

7 Ansvarsbegränsning

7.1 Registrering av positionsdata förutsätter att Enheten har fungerande GSM- och GPS-täckning och satellitmottagning, att Enheten faktiskt kan ta emot och skicka registrerbara data, att Enheten är korrekt installerad och används på ett huvudsakligen ändamålsenligt sätt. NorthTracker ansvarar inte i något fall för fel eller skador som orsakats av brist i någon av nämnda förutsättningar.

7.2 NorthTracker ansvarar inte för indirekt skada eller ekonomisk förlust som är hänförlig till fel i Enhet eller tjänst, felaktig eller utebliven leverans av data, datavirus, buggar eller omständighet av liknande slag eller för fel som kan härröra från användandet av Enheten eller tjänsten, så länge som grov vårdslöshet inte kan hänföras till NorthTracker eller NorthTrackers anställda.

7.3 NorthTrackers ansvar för skada under avtalsförhållandet, inklusive skador hänförliga till produktansvar, är under alla förhållanden begränsat till det totala priset under Kundavtalet, dock aldrig mer än 50.000 kronor per skadetillfälle.

8 Avtalsperiod och uppsägning

8.1 Avtalet löper från Avtalsdagen och gäller under den bindningstid som angivits i Kundavtalet (”Initial Avtalsperiod”). Vid utgången av den Initiala Avtalsperioden förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader åt gången, om Avtalet inte sagts upp i enlighet med denna punkten 8.

8.2 Avtalet ska sägas upp skriftligen minst tre (3) månader före utgången av innevarande Avtalsperiod.

8.3 Om tjänsten på grund av omständighet utanför NorthTrackers kontroll skulle utgå eller upphöra att gälla har NorthTracker rätt att, utan ersättningsansvar, säga upp Avtalet med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid.

8.4 Om Avtalet avslutas före Avtalsperiodens utgång har NorthTracker rätt att i förekommande fall fakturera slutbeloppet för den återstående delen av Avtalsperioden.

8.5 NorthTracker lagrar och raderar rutinmässigt data i syfte att tillhandahålla tjänsten enligt detta Avtal och i enlighet med gällande lagstiftning. Om Kunden har specifika krav avseende lagringstid och radering av data måste detta avtalas särskilt med NorthTracker.

8.6 När Avtalet avslutas upphör NorthTrackers ansvar för och rättigheter till lagring av data genererad eller upprättad via tjänsten. Kunden har själv ansvar för att eventuellt exportera och lagra data från NorthTracker före avtalsförhållandets upphörande.

9 Avtalsbrott

Båda parter har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i händelse av den andra partens väsentliga avtalsbrott. Som väsentligt avtalsbrott anses betalning från Kund som inte har mottagits senast 14 dagar efter att NorthTracker skickat en skriftlig betalningspåminnelse. NorthTrackers ansvar är begränsat enligt punkten 7 (Ansvarsbegränsning).

10 Immateriella Rättigheter

10.1 Samtliga immateriella rättigheter till varumärket NorthTracker och dess produkter tillhör NorthTracker, inklusive äganderätten till namnet, varumärket, internetdomännamn och logotyp, och Kunden får inga rättigheter härtill genom detta Avtal med undantag för vad som stadgas i punkten 10.2.

10.2 Kunden har under Avtalsperioden en icke-exklusiv rätt att använda tjänsten för eget bruk. Kunden kan ladda ner, visa upp, spara och skriva ut data som har genererats i tjänsten för normalt eget bruk i enlighet med syftet för tjänsten. All annan användning är otillåten.

11 Force Majeure

NorthTracker är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför NorthTrackers kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (”Befriande Omständighet”). Såsom Befriande Omständighet ska anses krig, naturkatastrofer, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, strejk, lockout, fel i telekommunkationsnätet samt fel, skada, underhåll och reparationer i sambandscentraler, och därmed jämförliga omständigheter. NorthTracker ska underrätta Kunden om Befriande Omständighet så snart det är praktiskt möjligt. Kundens skyldigheter inom avtalsförhållandet upphävs under motsvarande period då NorthTrackers skyldigheter är upphävda. Skulle hindret på grund av force majeure bestå i mer än tre (3) månader, äger Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal.

12 Databehandling

12.1 Kunden är som regel personuppgiftsansvarig enligt dataskydds-förordningen för alla personuppgifter som behandlas av NorthTracker via tjänsterna.

12.2 NorthTrackers ansvar som personuppgiftsbiträde finns beskrivet i ett personuppgiftsbiträdesavtal med Kunden, läs mer på www.northtracker.com.

12.3 Vid användning av NorthTrackers produkter och tjänster kommer det att kunna genereras uppgifter och annan data som är anonym. Dessa anonymiserade uppgifter och data är NorthTrackers egendom. NorthTracker har rätt att överföra anonymiserade uppgifter till tredjepart.

12.4 I den mån NorthTracker är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inhämtas från Kund behandlas dessa enligt NorthTrackers integritetspolicy som finns tillgänglig på www.northtracker.com.

13 Konsument

13.1 Om Kunden är konsument kommer gällande konsumentlagstiftning att komplettera och, om tillämpligt, gälla före dessa Allmänna Villkor. 

13.2 Om Kunden är konsument har Kunden i vissa fall ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Läs mer på www.northtracker.com.

14 Tystnadsplikt

14.1 Part förbinder sig att inte utan den andra partens förtida skriftliga samtycke själv, direkt eller indirekt, utnyttja eller för utomstående yppa konfidentiell information som part fått tillgång till genom avtalsförhållandet. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som motparten önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

14.2 Inget i detta Avtal ska dock hindra part från att lämna ut konfidentiell information eller annan data som genererats genom tjänsten om part ålagts sådan skyldighet enligt lag eller beslut av myndighet eller domstol.

15 Övrigt

15.1 Ändring av och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen avfattade.

15.2 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska skickas antingen med rekommenderat brev eller e-post till den adress som anges i Kundavtalet eller till den adress som part senare skriftligen meddelat den andra parten, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) om avsänt med rekommenderat brev med leveranskvittens: tio (10) dagar efter dagen för avlämnande för postbefordran; eller (ii) om skickat via e-post: dagen efter det att avsändande e-postkonto genererat en bekräftelse utvisande att e-posten skickats i sin helhet till mottagarens e-postadress. Kunden är ansvarig för att meddela NorthTracker per epost info@northtracker.com om eventuella ändringar i kontaktinformation till Kunden.

15.3 Kunden har inte rätt att utan NorthTrackers skriftliga medgivande upplåta, överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Om Avtalet har finansierats måste även finansbolaget godkänna överlåtelse av Avtalet.

15.3 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal eller utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

För oss på NorthTracker är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Detta finns beskrivet i denna policy liksom dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är NorthTracker AB, org.nr 666826-4674, Box 94, 178 02 Drottningholm. Om du har några frågor angående hanteringen av dina personuppgifter eller rörande denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@northtracker.com

För personuppgifter som samlas in för att uppfylla avtal med våra kunder är det ofta kunden själv som är personuppgiftsansvarig. NorthTracker agerar då som personuppgiftsbiträde till kunden och i dessa fall ingås ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kunden och NorthTracker.

Vår behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du mailar oss eller använder våra tjänster. Personuppgifter som vi behandlar:

1) Kontaktuppgifter inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

2) Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in som en del av vår kundkännedom.

3) Betalningsinformation, betalningshistorik och ev. finansiell information i samband med kreditvärdering.

4) Köphistorik.

5) Information som du tillhandahåller i samband med möten, när vi inleder en affärsrelation, via e-post, eller på annat sätt via muntliga eller skriftliga kontakter.

6) Information om dig som vi får från andra källor, såsom offentliga register och samarbetspartners.

7) Data som genereras automatiskt vid användandet av våra tjänster, såsom GPS-position och färddata inklusive start- och stoppadresser, hastigheter, riktning, varaktighet, distans, temperatur, digital signatur, registreringsnummer och annan information om bil, serienummer på ID-kort, chaufförskort, anställningsnummer, befattning/roll. Loggning av användarmönster, statistik och analysdata inklusive IP-adress.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

NorthTracker behandlar personuppgifter först och främst som ett led i genomförande av de avtal som vi har ingått med våra kunder men även för kundservice, kunduppföljning, kundadministration, marknadsföring och fakturering. Behandling sker även som ett led i att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kundundersökningar

När du har varit i kontakt med NorthTracker kan vi komma att fråga dig om hur din upplevelse var.  Genom att delta i kundundersökningen hjälper du oss att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill dela denna typ av uppgifter med oss så behöver du inte delta i kundundersökningen.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Du kan få marknadsföring, information i form av nyhetsbrev och nyheter, kampanjer och inbjudningar samt systemvarningar om dina tjänster från NorthTracker. Du kan när som helst registrera eller avregistrera dig till att ta emot denna kommunikation.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de våra åtaganden gentemot dig som kund och de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för att uppfylla rättsliga förpliktelser sparar vi dem endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Vilka kan komma att få del av dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter:

1) Banker i samband med administration av betalningar.

2) Inkasso- och kreditupplysningsfirmor då lån/krediter/fordringar förfallit till betalning och vid sökningar som görs av kreditupplysningsfirma i samband med avtals ingående.

3) Skatteverket, Polisen och andra myndigheter i samband med lagstadgad inrapportering eller andra lagstadgade skyldigheter.

4) Externa leverantörer av tjänster inom bland annat bokföring, support och IT.

5) Professionella rådgivare och andra personuppgiftsbiträden enligt personuppgiftsbiträdesavtal.

6) Försäkringsbolag.

7) Tredje part, när det är nödvändigt för grund av rättslig förpliktelse. Om vi skulle bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer vi att informera dig i den utsträckning vi inte är rättsligt förhindrade att göra det.

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

NorthTracker strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Vi behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i sådana fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas (om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering, om du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller om du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll).

Rätt till invändningar mot viss typ av behandling

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt att göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta gäller om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal till vilket du är part. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.