fbpx
Handlevogn ( 0 )

Tilbake til butikken

Subtotal
0,00 kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
0,00 kr

Disse generelle vilkårene («Generelle Vilkår») skal gjelde for kjøp av tjenester fra NorthTracker AB (org.nr 556826-4674) (» Leverandør «). Partene i avtalen er Leverandøren og kunden (» Kunde «) som har signert en kundeavtale med Leverandøren (» Kundeavtale «). Det kontraktsmessige forholdet mellom Leverandøren og Kunden reguleres av Kundeavtalen, eventuelt Bistandsavtalen, og disse Generelle Vilkårene. I den grad noen av bestemmelsene i dokumentene er i strid med hverandre, skal de ha forrang i nevnte rekkefølge, med mindre omstendighetene klart tilsier noe annet.

Definisjoner

«Avtalen» refererer til Kundavtalen, Biträdesavtalen og disse Generelle Vilkårene, inkludert alle vedlegg, endringer, tillegg til disse, samt forlengelser og fornyelser av dem.

«Avtalsdato» refererer til dagen da Kundavtalen ble signert av Leverandøren og Kunden.

«Avtalsperiode» refererer til den initielle avtaleperioden og enhver påfølgende forlengelse på tolv (12) måneder i samsvar med nærmere angivelser i punkt 8 (Avtalsperiode och uppsägning).

«Biträdesavtalet» refererer til avtalen inngått mellom Leverandøren og Kunden i samsvar med personvernforordningen (EU) 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation).

«Enhet» refererer til Leverandørens maskinvare med eventuelle GPS-sendere og/eller maskinvare for alkoslås.

«Initial Avtalsperiod» refererer til den innledende bindningstiden i henhold til Kundavtalen, som nærmere angitt i punkt 8 (Avtalsperiode och uppsägning).

«Tjeneste» refererer til en eller flere av Leverandørens tjenester som tegnes via registrering av abonnement, inkludert blant annet en av Skatteverket godkjent kjørebok som omfatter kartlegging av posisjon og eventuell registrering av reiser for det objektet som Enheten er plassert i, tyveribeskyttelse, verktøysporing og alkoslås.

Produktbeskrivning

2.1 Tjenesten består av den tjenesten som er definert i Kundkontrakten. Tjenesten er kun kompatibel med Enheten og må kun brukes sammen med Enheten. Abonnementstjenesten belastes med 795 SEK per år per Enhet.

2.2 Kunden har i Avtalsperioden en ikke-eksklusiv rett til å bruke Tjenesten og den data som genereres eller opprettes gjennom Tjenesten i samsvar med formålet med Tjenesten. All annen bruk er forbudt.

2.3 Leverandøren har rett, men ikke plikt, til å oppdatere Tjenesten med ny og/eller endret funksjonalitet når som helst, så lenge dette ikke medfører en vesentlig negativ endring av Tjenestens funksjon.

2.4 Leverandøren forbeholder seg retten til nedetid i systemet for å utføre service, vedlikehold og oppdateringer av programvaren. Kunden har ikke rett til kompensasjon for den tiden slike tiltak gjennomføres.

2.5 Kunden forplikter seg til å bruke Enheten og Tjenesten i samsvar med manualer og/eller andre instruksjoner som er gitt av Leverandøren eller av Leverandørens angitte partner.

2.6 Kunden får ikke bruke Enheten eller Tjenesten i strid med denne Avtalen og gjeldende lovgivning, inkludert relevante regler om personvern. Brudd på denne punkten anses som vesentlig kontraktsbrudd i henhold til punkt 8.4 (Kontraktsbrudd).

Enhet (leverans, installasjon osv.)

3.1 Dersom ikke annet er angitt i kundeavtalen, tilhører enheten leverandøren og stilles til kundens disposisjon i avtaleperioden.

3.2 Leverandøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, når som helst å bytte ut enheten. Kunden er ansvarlig for å på egen bekostning motta og installere den nye enheten, samt umiddelbart returnere enheten som byttes ut.

3.3 Enheter leveres i henhold til DAP (Incoterms®2020), eventuelt forhåndskonfigurert med SIM-kort for datatrafikk.

3.4 Kunden er ansvarlig for å sikre at enheten installeres korrekt i samsvar med gjeldende manual og instruksjoner fra leverandøren. Feil installasjon av enheten kan resultere i ufullstendig registrering av data og mangler i tjenestens funksjonalitet.

3.5 Kunden skal etter installasjonen utføre funksjonstesting av enheten i samsvar med gjeldende manual, og umiddelbart varsle leverandøren dersom enheten ikke fungerer.

3.6 Kunden har rett til å flytte enheten mellom ulike kjøretøy og objekter på egen hånd. Kunden er da ansvarlig for at hver nyinstallasjon utføres korrekt og i samsvar med det som er angitt i punkt 3.

Enhet (vedlikehold og garanti)

4.1 Enheten skal kun brukes til Leverandørens tjenester. Kunden er ansvarlig for å behandle Enheten med forsiktighet og i samsvar med bruksanvisningen eller andre instruksjoner gitt av Leverandøren eller en av Leverandørens angitte partnere.

4.2 Vedlikehold og/eller reparasjon av Enheten kan kun utføres av Leverandøren eller en av Leverandørens angitte partnere. Kunden må umiddelbart kontakte Leverandøren per e-post dersom Enheten trenger vedlikehold eller reparasjon på grunn av defekt eller skade. Kunden skal etter Leverandørens anmodning sende Enheten til Leverandøren eller den som Leverandøren angir.

4.3 Leverandøren er ansvarlig for at Enheten fungerer gjennom hele Avtaleperioden (Livstidsgaranti). Garantien gjelder under forutsetning av at Enheten brukes i samsvar med denne Avtalen og at vedlikehold, reparasjon eller annen handling på Enheten er utført i samsvar med denne Avtalen. Leverandørens ansvar gjelder ikke feil på Enheten som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll. Leverandøren er derfor ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av for eksempel mangelfull eller feilaktig installasjon av Enheten, endringer på Enheten i strid med instruksjonene, normal slitasje eller Kunden sin feilaktige bruk. I slike tilfeller skal Kunden dekke kostnadene knyttet til tiltak på Enheten.

4.4 Ved utskifting av Enheten i henhold til denne bestemmelsen, er det Kundens ansvar å på egen bekostning motta og installere ny Enhet, og umiddelbart returnere Enheten som byttes ut.

4.5 Leverandørens ansvar for maskinvare produsert av tredjeparter eller programvare levert av tredjeparter er begrenset til garantitiden som tilbys av slik tredjepart, men aldri mer enn tolv (12) måneder etter levering.

4.6 Nye batterier til Enheten bestilles direkte fra Leverandøren. Kostnaden for nye batterier og frakt er ikke inkludert i avtalt pris i henhold til Kundavtalen.

Support

Leverandøren tilbyr support angående kjøreboksystemets nettside og applikasjon, samt tekniske spørsmål som feil i programvare, enhet og telematikk. Støtte tilbys via e-post til info@northtracker.com på hverdager utenom helligdager fra kl. 09.00 til 16.00.

Pris og betalingsvilkår

6.1 Prisen for Tjenesten fremgår av Kundavtalen.

6.2 Leverandøren har ved forlengelse av Avtalen rett til ensidig å justere prisen i samsvar med Leverandørens gjeldende prisliste. Skriftlig varsel om en slik prisjustering skal gis (kan gis elektroniskt) Kunden senest én (1) måned før den nye prisen trer i kraft.

6.3 Leverandøren har rett til ensidig, uten forhåndsvarsel, å justere prisen i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) eller annen sammenlignbar indeks etter Leverandørens valg, med hensyn til endringen som har skjedd de siste tolv (12) månedene. Prisendringen av månedsavgiften skal ikke overstige den prosentvise endringen som har skjedd i indeksen i den relevante perioden.

6.4 Leverandøren har videre rett til, uavhengig av ovennevnte punkter, ensidig å justere prisen hvis det skyldes kostnadsøkninger som ikke gjenspeiles i indeksen, for eksempel Leverandørens økte innkjøpskostnader av mobildata og/eller karttjenester, sammenlignet med forholdene på Avtaledagen.

6.5 Med mindre annet fremgår av Kundavtalen, skjer faktureringen årlig på forhånd. Den første fakturaen utstedes etter Avtaleinngåelsen og Tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden. Betalingsvilkår 30 dager.

6.6 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til renteloven (1975:635). Ved betalingspåminnelse har Leverandøren rett til å kreve påminnelsesgebyr i henhold til lov (1981:739) om erstatning for inkassokostnader mv.

6.7 Kunden har ikke rett til å motregne forfalt gjeld med en påstått gjeld Kunden mener å ha mot Leverandøren, med mindre dette er skriftlig anerkjent av Leverandøren eller fastslått ved dom.

6.8 Hvis Avtalen er finansiert, gjelder finansieringsselskapets prisreguleringer.

Ansvarsbegrensning

7.1 Registrering av posisjonsdata forutsetter at Enheten har fungerende mobilnett med GSM- og GPS-dekning og satellittmottak, at Enheten faktisk kan motta og sende registrerbare data, at Enheten er korrekt installert og brukes på en hensiktsmessig måte. Leverandøren er ikke ansvarlig under noen omstendighet for feil eller skader som skyldes mangler i noen av nevnte forutsetninger. Lokale og geografiske forhold kan medføre begrensninger i den dekningen som er nødvendig for Enhetens og Tjenestens funksjonalitet.

7.2 Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade eller økonomisk tap knyttet til feil i Enheten eller Tjenesten, feilaktig eller manglende levering av data, datavirus, feil eller lignende forhold, eller for feil som kan stamme fra bruk av Enheten eller Tjenesten, med mindre grov uaktsomhet kan tilskrives Leverandøren eller Leverandørens ansatte.

7.3 Leverandørens ansvar for skade under avtaleforholdet, inkludert skader knyttet til produktansvar, er under alle omstendigheter begrenset til den prisen Kunden har betalt for Tjenesten de siste 36 månedene før hendelsen, men aldri mer enn 50 000 kroner per skadetilfelle.

Avtalsperiode og oppsigelse

8.1  Avtalen løper fra Avtalsdagen og gjelder i den bindingstiden som er angitt i Kundavtalen («Initial Avtalsperiod»). Ved utløpet av den Initielle Avtalsperioden forlenges Avtalen automatisk med tolv (12) måneder om gangen, med mindre Avtalen sies opp i samsvar med denne punkten 8.

8.2  Avtalen skal sies opp skriftlig senest to (2) måneder før utløpet av gjeldende Avtalsperiode.

8.3 Dersom Leverandøren bestemmer seg for ikke lenger å tilby en Tjeneste eller del av en Tjeneste, har Leverandøren rett til, uten erstatningsansvar, å si opp Avtalen helt eller delvis med tretti (30) dagers oppsigelsesfrist. Det samme gjelder hvis Tjenesten på grunn av omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll skulle opphøre å gjelde eller utgå.

8.4  Begge parter har videre rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning i tilfelle vesentlig avtalebrudd fra den andre partens side. Som vesentlig avtalebrudd anses blant annet manglende betaling fra Kunden som ikke er mottatt senest 14 dager etter at Leverandøren har sendt en skriftlig betalingspåminnelse. Leverandørens ansvar er begrenset i henhold til punkt 7 (Ansvarsbegränsning).

8.5  Hvis Avtalen avsluttes før Avtalsperiodens utløp, har Leverandøren rett til å fakturere for gjenværende del av Avtalsperioden.

8.6 Ved oppsigelse av Avtalen eller Tjeneste (registrert abonnement), er Kunden pliktig til å umiddelbart, men senest innen en måned etter Avtalens eller Tjenestens opphør, returnere alle Enheter i henhold til Leverandørens anvisninger. Kunden vil bli belastet særskilt avgift for Enheter som ikke returneres eller som returneres i skadet tilstand.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter og know-how knyttet til eller stammer fra Tjenesten eller Enheten tilhører Leverandøren, inkludert men ikke begrenset til navn, varemerker, logoer, domenenavn, design, grafikk, teknologi, algoritmer, kildekode, objektkode og tilhørende dokumentasjon. Kunden får ingen rettigheter til dette i henhold til denne Avtalen, med unntak av det som er fastsatt i punkt 2.2 (Produktbeskrivelse).

Force Majeure

Leverandøren er fritatt fra ansvar for manglende oppfyllelse av visse forpliktelser i henhold til denne Avtalen hvis manglende oppfyllelse skyldes omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll som hindrer oppfyllelse av slike forpliktelser («Force Majeure»). Force Majeure inkluderer krig, naturkatastrofer, lynnedslag, brann, oversvømmelse, streik, lockout, feil i telekommunikasjonsnett og feil, skade, vedlikehold og reparasjoner i kommunikasjonssentraler, samt tilsvarende omstendigheter. Leverandøren skal informere Kunden om Force Majeure så snart det er praktisk mulig. Kundens forpliktelser i avtaleforholdet oppheves i tilsvarende periode som Leverandørens forpliktelser er opphevet. Skulle hindringen på grunn av force majeure vare i mer enn tre (3) måneder, har Kunden rett til umiddelbart å si opp denne Avtalen.

Datahåndtering

11.1 Kunden er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av Leverandøren via Tjenesten og er ansvarlig for å følge reglene i gjeldende personvernlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til personvernforordningen (EU) 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation).

11.2 Leverandøren lagrer og rutinemessig sletter data for å tilby Tjenesten i henhold til denne Avtalen og i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis Kunden har spesifikke krav til lagringstid og sletting av data, må dette avtales spesielt med Leverandøren.

11.3 Når Avtalen avsluttes, opphører Leverandørens ansvar for og rettigheter til lagring av data generert eller opprettet via Tjenesten. Kunden har selv ansvaret for å eventuelt eksportere og lagre data fra Leverandøren før Avtalens opphør.

11.4 Partenes rettigheter og plikter knyttet til databehandlingen reguleres ytterligere i Biträdesavtalet.

11.5 I den grad Leverandøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes fra Kunden, behandles disse i henhold til Leverandørens personvernpolicy, som er tilgjengelig på www.northtracker.com.

11.6 Ved bruk av Leverandørens tjenester kan det genereres data og annen informasjon som er anonym. Disse anonymiserte dataene og informasjonen tilhører Leverandøren. Leverandøren har rett til å overføre anonymiserte data til tredjepart.

Konsument

Hvis Kunden er en forbruker, vil gjeldende forbrukerlovgivning supplere og, hvis relevant, gjelde før disse Generelle Vilkårene. Kunden har i visse tilfeller angrerett i henhold til lov om fjernavtaler og avtaler utenfor forretningslokaler (2005:59). Les mer på www.northtracker.com.

Tystnadsplikt

13.1 Partene forplikter seg til å ikke, uten den andre partens forhåndssamtykke skriftlig, selv direkte eller indirekte, utnytte eller avsløre konfidensiell informasjon som parten har fått tilgang til gjennom avtaleforholdet. Med konfidensiell informasjon forstås i denne bestemmelsen enhver opplysning – teknisk, kommersiell eller av annen art – uavhengig av om opplysningen er dokumentert eller ikke, som motparten ønsker å holde hemmelig, med unntak av opplysninger som er eller blir allment kjent, eller som kommer til allmenn kunnskap på annen måte enn ved brudd på denne bestemmelsen.

13.2 Intet i denne Avtalen skal likevel hindre en part fra å utlevere konfidensiell informasjon eller annen data som er generert gjennom Tjenesten hvis parten pålegges slik plikt i henhold til lov eller vedtak fra myndighet eller domstol.

Övrigt

14.1 Endringer og tillegg til Avtalen skal være skriftlig formulert.

14.2 Alle meldinger i forbindelse med denne Avtalen skal sendes enten som rekommandert brev eller e-post til adressen angitt i Kundavtalen eller til adressen som partene senere skriftlig har meddelt den andre parten, i samsvar med bestemmelsene i denne punkten. Meldingen skal anses mottatt av mottakeren (i) hvis sendt som rekommandert: ti (10) dager etter dagen for postforsendelsen; eller (ii) hvis sendt via e-post: dagen etter at avsenderens e-postkonto har generert en bekreftelse som viser at e-posten ble sendt i sin helhet til mottakerens e-postadresse. Kunden er ansvarlig for å gi Leverandøren beskjed per e-post på info@northtracker.com om eventuelle endringer i Kundens kontaktopplysninger.

14.3 Kunden har ikke rett til å overlate, overføre eller på annen måte overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til denne Avtalen uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Hvis Avtalen er finansiert, må også finansieringsselskapet godkjenne overføringen av Avtalen.

14.4 Svensk lov skal gjelde for denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår av eller i forbindelse med denne Avtalen. Tvistigheter vedrørende denne Avtalen eller ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår av eller i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres av allmenn domstol med Stockholms tingsrett som første instans.

________________